เงื่อนไขและกฏระเบียบของบริษัท

  1. ข้าพเจ้ายินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าแก บริษัท ทีวีพูล รีวอร์ด จำกัด และยินยอมให้ บริษัท ทีวีพูล รีวอร์ด จำกัด ขอข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากหน่วยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อดำเนินการใดๆ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ทีวีพูล รีวอร์ด จำกัด ได้
  2. ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ควบคุมหรือครอบครอง ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เปิดเผย และ/หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่ บริษัท ทีวีพูล รีวอร์ด จำกัด  เพื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ กิจกรรมทางการตลาด หรือการดำเนินการใด ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของ บริษัท ทีวีพูล รีวอร์ด จำกัด
  3. ให้ถือว่าคู่ฉบับและบรรดาสำเนาภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารที่ทำสำเนาขึ้น จากหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้โดยการถ่ายสำเนาถ่ายภาพ หรือบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ เป็นหลักฐานในการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน
  4. ตัวแทนตกลงยอมรับจะเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าในเครือบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อีกทั้งจะใช้ความรู้ความสามารถที่จะส่งเสริมสินค้าของบริษัทฯ ”ตัวการ” ให้เป็นที่แพร่หลายและให้คำรับรองและสัญญาว่าจะไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นการเสื่อมเสียและกระทบกระเทือนกับการจำหน่ายสินค้าดังกล่าวแล้ว 
  5. ห้ามตัวแทนจำหน่าย จำหน่ายสินค้า ให้ราคาต่ำ หรือสูงกว่าตามเรทราคาที่บริษัทกำหนด ให้ขายในราคาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
  6. ห้ามตัวแทน ดัดแปลง หรือเพิ่มเติมตรา เพื่อใช้ในการขายหรือโฆษณา และไม่อนุญาตให้มีการขายในบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ของบริษัท เช่น การนำสินค้ามาแบ่งขายในบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กกว่า
  7. การส่งสินค้าให้กับลูกค้า ให้คิดราคาค่าส่งเพิ่มไปจากราคาสินค้าตามจริง ห้ามตัวแทนส่งสินค้าให้กับลูกค้าฟรี ยกเว้นกรณีที่มีการนัดรับสินค้า ด้วยตัวเองเท่านั้น
  8. ห้ามตัวแทนจำหน่ายจัดรายการส่งเสริมการขายประเภทลดแลกแจกแถมสินค้า หรืออื่นใดที่นอกเหนือไปจากรายการส่งเสริมการขายที่บริษัทกำหนด หรือหากมีความจำเป็นต้องจัดรายการส่งเสริมการขายตัวแทนจำหน่ายต้องทำ หนังสือแจ้งให้บริษัทรับทราบและอนุญาตให้เรียบร้อยเสียก่อน
  9. ห้ามตัวแทนจำหน่ายใช้ระบบตัวแทนของบริษัทเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าของบริษัทอื่นเป็นอันขาด
  10. กรณีที่ตัวแทนจำหน่ายทำผิดกฎระเบียบข้อใดข้อหนึ่งให้ถือว่าสิ้นสุดจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายทันที และหากการกระทำใดมีผลทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ทางบริษัทมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าปรับเสียหายตามจริง พร้อมทั้งยินยอมให้บริษัทเข้าครอบครองสินค้าของผู้จำหน่ายทันที โดยไม่คืนเงินค่าสินค้า